หน้าหลัก
    องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
    ระบบคอมพิวเตอร์
    ประเภทของคอมพิวเตอร์
    ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    บุคลากรคอมพิวเตอร์
    ผู้จัดทำ


          องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่นำมาประกอบกันแล้ว
จะได้คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ 1 เครื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สำคัญหลายส่วน ดังนี้

                    - กล่องซีพียู
                    - แป้นพิมพ์
                    - เมาส์
                    - จอภาพ
                    - ลำโพง